Povolenie na predaj liehu

Každý podnikateľ, ktorý sa rozhodol podnikať s liehom potrebuje k legálnemu štartu podnikateľskej činnosti vlastniť oprávnenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu (SBL) v daňovom voľnom obehu. Podnikateľ vlastniaci tento druh oprávnenia môže SBL odoberať len od podnikateľa, ktorý má oprávnenie na distribúciu liehu a predávať len konečnému spotrebiteľovi. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj liehu vydáva príslušný colný úrad v sídle kraja. Colný úrad žiadateľovi udelí evidenčné číslo oprávneného predajcu SBL.

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj liehu môže podávať fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba. V prípade, že s podnikaním začínate a rozmýšľate o založení spoločnosti s.r.o. poradíme a pomôžeme vám aj v tomto smere.

Podnikanie s alkoholom – postup pre získanie povolenia

Jednotlivé kroky vedúce k získaniu povolenia na predaj liehu:
– vypísanie všetkých dôležitých údajov v žiadosti a pripravenie všetkých dôležitých príloh,
– nahlásenie prevádzkarne na okresný úrad odbor živnostenského podnikania a daňový úrad,
– výpis z registra trestov pre všetky dotknuté osoby,
– zoznam dodávateľov s evidenčným číslom oprávnenia – zoznam všetkých dodávateľov SBL, od ktorých bude žiadateľ odoberať tovar,
– súhlas so spracovaním osobných údajov – podávajú všetky dotknuté osoby,
– potvrdenie okresného súdu – potvrdenie o tom, že žiadateľ nie je v likvidácii, konkurze, alebo reštrukturalizácii,
– skompletizovanie žiadosti spolu s prílohami je dôležité z hľadiska kladného vybavenia a udelenia oprávnenia,
– podanie žiadosti spolu so všetkými príslušnými prílohami na príslušný colný úrad.

Naše služby zahŕňajú:
– odborné podnikateľské poradenstvo spojené s vyhotovením listín ako aj s výberom vhodných predmetov podnikania a doplnenie ich do osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
– nahlásenie prevádzkarne na okresnom úrade odbor živnostenského podnikania a daňovom úrade,
– súdne a správne poplatky spojené s vyžiadaním výpisu registra trestov a vyžiadaním potvrdenia z okresného súdu,
– vyžiadanie výpisu z registra trestov, vyžiadanie potvrdenia z okresného súdu, podanie žiadosti na udelenie oprávnenia, komunikácia s úradmi.

Využite výhody medzinárodného práva!

  • Vyskytla sa chyba; kanál je pravdepodobne nefunkčný. Skúste to neskôr znovu.