Ochranná známka

Registrovanie ochranných známok na území celej SR. Zabezpečíme vám kompletné služby až po zaslanie.
Ochrannú známku môže tvoriť označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria akékoľvek slová vrátane rôznych symbolov, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie. Označenie musí byť spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od druhej.
Ochranná známka môže byť:
– slovná,
– slovná v priloženej úprave,
– obrazová,
– kombinovaná,
– trojrozmerná.

Zákon, ktorý sa zaoberá právami a povinnosťami používateľa ochrannej známky, spôsobom využitia a formou ochrany je zákon č. 506/2009 o ochrannej známke.
Akú ochrannú známku si možno registrovať?

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky dokáže zaregistrovať ochrannú známku, ktoré sú vizuálne vnímateľné. To znamená, že ochranná známka sa nedá zaregistrovať na zvukové efekty (zvučky), alebo značky vnímateľné čuchom.

O ochrannú známku môžete požiadať na vnútroštátnej i na medzinárodnej úrovni. Medzinárodná úroveň sa rozlišuje ďalej podľa územia Spoločenstva, ktorá je platná pre Európske územie a medzinárodnú – svetovú ochrannú známku.

Zápis ochrannej známky je platný 10 rokov. Po zaplatení správneho poplatku sa ochranná známka obnoví na ďalších 10 rokov. Žiada sa na Úrade priemyselného vlastníctva, ktorý má sídlo v Banskej Bystrici. Žiadosť o ochrannú známku musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa.

Ochranná známka platná pre slovenskú územnú pôsobnosť je na úrade priemyselného vlastníctva posudzovaná podľa práva prednosti. To znamená, že skôr podaná prihláška a skôr zaregistrovaná ochranná známka má právo prednosti a žiadny iný subjekt si pre dané poskytované služby a tovar nemôže registrovať ochrannú známku.
Pre koho je ochranná známka určená?

Mnoho obchodných spoločností nedokáže oceniť ochrannú známku, resp. si neuvedomuje silu ochrannej známky, ktorá pozdvihuje dobré meno spoločnosti a zvyšuje konkurenciu schopnosť spoločnosti. V očiach verejnosti a v očiach obchodných partnerov majú podnikatelia so zaregistrovanou ochrannou známkou vyššiu mieru dôveryhodnosti. Zároveň sa zvyšuje dobré meno a imidž spoločnosti, ktoré ovplyvňujú aj mieru hodnotenia výrobkov a služieb.

O ochrannú známku môže požiadať právnická i fyzická osoba, ktorá si chce svojim označením chrániť tovary a služby ním poskytované, ktoré sú zapísané pod ochrannou známkou. Podľa zákona o ochrannej známke je bez súhlasu majiteľa známky zakázané pre tretie osoby v obchodnom styku používanie ochrannej známky, pre ktoré je zapísaná v nasledujúcich prípadoch:
– zhodné označenie pre tovary a služby, ktoré sú zapísané v ochrannej známke,
– ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti existuje možnosť zámeny na strane verejnosti,
– ak by z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti malo na území Slovenskej republiky dobré meno, a ktoré by neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena, a ktoré by bolo na ujmu ochrannej známke.

Majiteľ ochrannej známky sa pri vzniknutých zásahoch a prípadných škodách môže domáhať, aby porušenie alebo ohrozenie bolo zakázané a následky odstránené.

Využite výhody medzinárodného práva!

  • Vyskytla sa chyba; kanál je pravdepodobne nefunkčný. Skúste to neskôr znovu.